Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem

 

W dniu 22 marca 2012 r. został podpisany Protokół o zmianie umowy miedzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Przedmiotowe zmiany do umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zaczną obowiązywać od roku podatkowego następującego po ratyfikacji protokołu przez Polskę i Cypr. Szacuje się, ze zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2013 r.

Wskutek wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie efektywności podatkowej Cypru ze względu na wyeliminowanie niektórych instrumentów planowania podatkowego. Co nie zmienia faktu, iż pomimo zmian, Cypr nadal pozostanie dogodnym miejscem do inwestowania m. in. ze względu na stosunkowo niskie opłaty za założenie spółek oraz ich utrzymanie.

 

Unikanie podwójnego opodatkowania między Polską a Cyprem – zmiany wprowadzone protokołem 

 

1. Obniżenie stawek podatku w odniesieniu do dywidend tj. z 10% do 0% lub 5% oraz odsetek z 10% do 5%.

W dotychczasowym stanie prawnym, opodatkowanie z tytułu wypłaty dywidendy oraz odsetek płacony w kraju wypłaty niniejszych należności nie może przekroczyć 10 % kwoty brutto tych płatności. Po wejściu w życie zmian nastąpi ograniczenie podatku u źródła należnego z tytułu wypłaty dywidendy oraz odsetek do maksymalnie 5 % kwoty tych należności.

W protokole zmian umowy o podwójnym opodatkowaniu w art. 10 ust. 2 niniejszej umowy zawarto, iż podatek ten nie może przekroczyć:

  1. 0 % kwoty dywidend brutto – jeżeli osoba uprawniona do dywidend jest spółką (inną niż spółka osobowa), która posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej dywidendę przez nieprzerwany 24 miesięczny okres,
  2. 5 % kwoty dywidend brutto – we wszystkich pozostałych przypadkach.

 

2. Usunięcie klauzuli tax sparing (tzw. fikcyjnego zaliczenia podatku).

W obowiązującym stanie prawnym klauzula tax sparing umożliwiała odliczenie od podatku należnego od dywidendy w Polsce- podatku- który mógłby być pobrany na Cyprze (nawet jeśli nie został on pobrany). Po zmianach zawartych w protokole wynika, iż podatek z tytułu dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych będzie płacony w Polsce, wyłącznie z pomniejszeniem go o podatek faktycznie zapłacony na Cyprze, a nie jak to ma miejsce aktualnie- również o podatek, który mógłby być pobrany.

Należy jednak pamiętać, iż dywidenda wypłacana z terytorium Cypru może w całości podlegać zwolnieniu z opodatkowania zarówno na Cyprze, jak i w Polsce. Wynika to z faktu, iż Republika Cypru, jako członek Unii Europejskiej, korzysta z postanowień tzw.

Dyrektywy Parent- Subsidiary (Dyrektywa Rady EWG nr 90/435/EEC z 23 lipca 1990r. o wspólnym systemie podatkowym w odniesieniu do spółek- matek i spółek- córek z różnych państw członkowskich modyfikowana postanowieniami dyrektywy Rady 2003/123/WE z 22 grudnia 2003r. zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich – Dz. Urz. UE 2004 L 7/41).

Dyrektywa przewiduje zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych między podmiotami będącymi podatnikami podatku dochodowego na terytorium państw UE (pod określonymi warunkami, m. in. gdy udział spółki otrzymującej dywidendę w kapitale spółki wypłacającej kształtuje się przez okres dwóch lat na poziomie 10%).

W konsekwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę cypryjską na rzecz spółki polskiej (Polska również implementowała dyrektywę Parent- Subsidiary) mogą podlegać całkowitemu zwolnieniu z opodatkowania na terytorium Cypru oraz na terytorium Polski na podstawie treści art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2011 r. nr 74, poz. 397).

Przepisy podatkowe Cypru zwalniają bowiem od podatku dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim udziałowcom – niebędącymi cypryjskimi rezydentami (non- Cypriot residents).

Dywidendy wypłacane rezydentom cypryjskim obciążone są natomiast podatkiem „obronnym” (defence contribution – w okresie od od 1 stycznia 2012r. do 31 września 2013r. obowiązuje stawka 20%). Dywidendy te jednak- wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej- są zasadniczo zwolnione na Cyprze od podatku, pod warunkiem, że spółka cypryjska posiada co najmniej 1% udziałów (kapitału) spółki zagranicznej.

Zwolnienie nie będzie mogło być zastosowane, jeśli łącznie będą spełnione dwa warunki- dochód spółki wypłacającej dywidendę jest więcej niż w 50 % dochodem pasywnym (np. należności licencyjne, odsetki); obciążenie podatkowe dochodu spółki, z którego wypłacana jest dywidenda jest znacznie niższe, niż występujące na Cyprze (przyjmuje się iż musi ono nie przekraczać 5%).

Pełne brzmienie wspomnianego wcześniej art. 20 ust. 3, będącego implementacją Dyrektywy Rady EWG nr 90/435/EEC, jest następujące: „zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 1 (spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.”

Dochody dywidendowe polskich osób fizycznych (uwzględniając wyeliminowanie tzw. fikcyjnego zaliczenia podatku) pochodzące od spółek cypryjskich, będą podlegały opodatkowaniu w wysokości 19 %, ze względu na fakt, iż Cypr nie pobiera podatku od dywidend wypłacanych za granicę przez spółki cypryjski (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych- Dz. U. z 2012r. poz. 361).

 

3. Wprowadzenie klauzuli pełnej wymiany informacji.

Niniejsza klauzula oparta została o treść art. 26 Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku. Zgodnie z jej treścią umawiające się państwo na wniosek będzie zobowiązane przekazywać drugiemu umawiającemu się państwu wszelkie informacje (m. in. dotyczące zgromadzonych środków na rachunkach bankowych), które będą mieć znaczenie dla stosowania Umowy o podwójnym opodatkowaniu.

Niniejszym, w zakresie spraw podatkowych pozwoli ona na uzyskiwanie informacji na temat polskich rezydentów w relacjach z Cyprem.

 

4. Zmiana w opodatkowaniu dochodów członków zarządu.

Obecnie, wynagrodzenie dyrektorów i inne należności osiągnięte z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej spółki, mogą być opodatkowane jedynie w kraju siedziby spółki wypłacającej niniejsze świadczenia.

Po wprowadzonych zmianach przewiduje się, że opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów nastąpi w państwie rezydencji członka zarządu, tj. w miejscu zamieszkania lub siedziby osoby osiągającej wynagrodzenie.

Ponadto, w protokole zmian zawarto zapis nakazujący traktować jako wynagrodzenie dyrektorów również inne dochody w postaci członkostwa w zarządzie bądź w jakimkolwiek innym organie spółki podobnym do zarządu lub rady nadzorczej.

W następstwie zmian oznacza to, iż dochody polskich osób fizycznych pełniących funkcje dyrektorów będą podlegać w całości opodatkowaniu w Polsce, według progresywnej skali podatkowej.

Warto w tym miejscu wspomnieć, iż zmiana wpływa niekorzystnie na sytuację podatkową polskich osób fizycznych, pełniących funkcje dyrektorów w spółkach cypryjskich, gdyż zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązującymi na Cyprze opodatkowana jest jedynie ta część wynagrodzenia, która proporcjonalnie odpowiadała pracy wykonywanej na Cyprze, co wiązało się z możliwością całkowitego uniknięcia opodatkowania dochodów z pełnienia tych funkcji.