Spółka na Cyprze

 

Kancelaria Prawna Skarbiec pomaga w tworzeniu korzystnych struktur do zarządzania majątkiem dla zamożnych przedsiębiorców, w skład których wchodzą m.in. spółki cypryjskie, fundusze inwestycyjne, fundacje prywatne bądź trusty.

Cypr nie tylko położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji, ale również cypryjski system podatkowy należy uznać za najbardziej sprzyjający celom planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

 

Spółki cypryjskie

 

Prowadzenie działalności gospodarczej za pomocą spółek zakładanych na Cyprze stanowi jedną z najbardziej popularnych formuł międzynarodowego planowania podatkowego. Istnieje jednak szereg typowych błędów, popełnianych przez rezydentów podatkowych Polski, którzy posiadają spółki na Cyprze. Wyjaśniamy, w jaki sposób można się przed nimi ustrzec. Czytaj »

 

Cypr – kraj o korzystnym systemie podatkowym

 

Choć ostatnimi czasy w prasie finansowej często można było przeczytać, że już wkrótce Cypr przestanie być dla Polaków krajem o korzystnym systemie podatkowym, to w rzeczywistości nie taki diabeł straszny, jak go malują. Cypr był, jest i dalej będzie bardzo popularną destynacją dla polskich emigrantów podatkowych. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób dalej korzystać z potencjału spółek cypryjskich w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Czytaj »

 

Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

 

Wskutek wprowadzonych zmian nastąpiło obniżenie efektywności podatkowej Cypru ze względu na wyeliminowanie niektórych instrumentów planowania podatkowego. Co nie zmienia faktu, iż pomimo zmian, Cypr nadal pozostanie dogodnym miejscem do inwestowania. Czytaj »

 

Dlaczego my?

 

Wbrew obiegowemu mniemaniu, nie wystarczy „założyć spółkę” w pierwszym lepszym kraju o korzystnym systemie podatkowym, aby zyskać pełną poufność bądź uniknąć polskiego podatku dochodowego. Podkreślić należy, że problemem nie jest bowiem „założenie spółki”, ale opracowanie rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb Klienta, które będzie pozostawało w pełnej zgodzie z polskim prawem. Dlatego odradzamy korzystanie z usług doradców, którzy nie gwarantują zgodności zastosowanych rozwiązań z przepisami prawa polskiego i zajmują się wyłącznie prostym pośrednictwem w rejestrowaniu spółek zagranicznych.

 

Planowanie podatkowe

 

Cypr nie tylko położony jest w strategicznym punkcie, gdzie przecinają się szlaki handlowe Europy, Afryki i Azji, ale również cypryjski system podatkowy należy uznać za najbardziej sprzyjający celom międzynarodowego planowania podatkowego spośród systemów podatkowych wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

 

Wywiad w Bankier TV z mec. Robertem Nogackim, twórcą Kancelarii Prawnej Skarbiec

 

Inwestycje na Cyprze drogą optymalizacji polskich podatków

Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura wyspy, system prawny oparty na prawie anglosaskim, wysoki standard usług specjalistycznych, niskie koszty utrzymania, bezpieczeństwo inwestycji oraz liczne korzyści podatkowe, czynią Cypr idealnym środowiskiem biznesowym do stworzenia tutaj np. centrum holdingowego dla działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i na świecie.

Poza najniższą stawką podatku dochodowego w całej Unii Europejskiej – 10 proc.1, system podatkowy obowiązujący na Cyprze przewiduje szereg innych preferencji podatkowych np. w niektórych przypadkach możliwość niepobierania podatku zryczałtowanego w przypadku wypłaty należności licencyjnych przez podmioty cypryjskie na rzecz zagranicznych licencjodawców, czy też związanych z wypłatą dywidendy pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład holdingu.

Ponadto, wykorzystanie spółki cypryjskiej daje prawo do skorzystania z przywilejów wynikających z zawartych przez Cypr 45 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jak również ze zwolnień podatkowych przewidzianych w dyrektywach unijnych.

W efekcie, przy planowaniu podatkowym spółki cypryjskie są często wykorzystywane w praktyce, gdyż przy odpowiedniej implementacji struktury podatkowej można zminimalizować obciążenia podatkowe między innymi w zakresie:

  1. wypłat z tytułu przeniesienia praw do programów komputerowych dokonywanych na rzecz spółki cypryjskiej – przy spełnieniu określonych warunków można uniknąć opodatkowania podatkiem „u źródła” (lub zredukować jego wysokość) na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  2. przepływu dywidendy w ramach grupy spółek, ponieważ dywidendy wypłacane przez zagraniczną spółkę na rzecz spółki cypryjskiej co do zasady są zwolnione na Cyprze od podatku dochodowego; przy spełnieniu określonych wymogów nie podlegają opodatkowaniu również dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki swoim wspólnikom;
  3. obrotu papierami wartościowymi, gdyż dochody z tego tytułu mogą być zwolnione z podatku dochodowego;
  4. dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z tytułu pełnienia funkcji w organach spółki cypryjskiej – w pewnych okolicznościach przedmiotowe dochody mogą nie podlegać opodatkowaniu.

1 Zasady poboru podatku dochodowego na Cyprze: Wszystkie spółki, które mają rezydencję podatkową na Cyprze są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) zgodnie przepisami prawa podatkowego obowiązującego na Cyprze. Na podstawie tych przepisów, wszystkie te spółki są obowiązane w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku przekazać organom podatkowym Cypru informację odnośnie szacowanej kwoty podatku dochodowego w bieżącym roku podatkowym (na formularzu „temporary tax assessment” (I.R 6)), obliczonego w oparciu o kwotę dochodu planowanego w tym roku (i stawkę podatku w wysokości 10%). Oszacowana w ten sposób kwota podatku jest płatna w 3 równych ratach w terminach do dnia: 1 sierpnia, 30 września i 31 grudnia bieżącego roku. W przypadku niezłożenia ww. formularza w ww. terminie jest nakładana na spółkę kara oraz są naliczane odsetki za zwłokę w wysokości 5% rocznie w razie opóźnienia w płatności tych rat podatku. Oszacowanie dochodu i tym samym kwoty podatku powinno być jak najbardziej precyzyjne. Spółki mają prawo do zmiany planowanej kwoty dochodów/podatku w dowolnym momencie do dnia 31 grudnia bieżącego roku. Jednak jeśli w wyniku tej zmiany kwota podatku ulegnie zwiększeniu, powstanie obowiązek zapłaty odsetek w wysokości 5% liczonych od różnicy pomiędzy kwotą zadeklarowaną wcześniej, a kwotą wynikłą ze zmiany i za okres od dnia wymagalności poszczególnych rat. Ponadto, jeśli po ostatecznym rozliczeniu rocznym okaże się, iż różnica pomiędzy planowaną kwotą dochodu a kwotą dochodu należnego jest większa niż 25%, nakładana jest na spółkę dodatkowa kara w wysokości 10% liczonej od różnicy pomiędzy tymi kwotami.