Audyt substancji ekonomicznej

 

Nasze doświadczenie w prowadzeniu kontroli podatkowych badających spółki na Cyprze i transakcje z nimi związane pozwalają dokładnie określić, jakie zagadnienia będą analizowane w toku kontroli.

Wiemy dokładnie jakie pytania mogą zadać kontrolujący i za pomocą jakich środków dowodowych będą prowadzić swoje ustalenia. Możemy tym samym przewidzieć, jak należy przygotować podatnika i jego spółki na Cyprze na kontrolę podatkową.

 

Nasza oferta

 

Nasze doświadczenia w zakresie wskazują na to, że polskie organy skarbowe weryfikować będą między innymi:

 1. Czy spółka posiada lokal biurowy na Cyprze, który jest adekwatny do prowadzonej działalności;
 2. Czy biuro spółki jest należycie wyposażone i ma dostęp do niezbędnych mediów;
 3. Czy spółka posiada stronę internetową i cypryjski numer telefonu;
 4. Czy spółka zatrudnia pracowników adekwatnych do rozmiarów i rodzaju prowadzonej działalności, w tym personel administracyjny;
 5. Czy osoby prowadzące sprawy spółki są obecne na Cyprze (przynajmniej częściowo);
 6. Czy spółka posiada Zarząd w państwie siedziby;
 7. Czy spółka samodzielnie wykonuje działalność na Cyprze przy wykorzystaniu swoich zasobów i osób/pracowników obecnych na Cyprze (lub przynajmniej podejmowała realne próby prowadzenia takiej działalności);
 8. Czy spółka ma powiązania ekonomiczne na Cyprze, np. kontrahenci, usługodawcy, podwykonawcy;
 9. Czy spółka posiada dokumentację potwierdzającą podejmowane przez nią działania gospodarcze, np. biznes plany, badania rynku, listy intencyjne, zawarte umowy, korespondencję handlową, zobowiązania do poufności, oferty, rachunki;
 10. Czy spółka posiada rachunek bankowy w państwie siedziby;
 11. Czy dokumenty finansowe spółki odzwierciedlają podejmowane przez spółkę cypryjską działania gospodarcze;
 12. Czy struktura ponoszonych przez spółkę kosztów wskazuje na prowadzenie działalności istotnie wykraczającej poza rutynową obsługę administracyjną.

Należy też mieć na względzie, że podejmowane działania nie mogą być sztuczne, co mogłoby skutkować tym, że nie odniosą one efektu w zakresie prawa podatkowego i mogą się wiązać z dodatkową odpowiedzialnością na innych płaszczyznach.

 

W jaki sposób Fiskus bada substancję ekonomiczną spółek zagranicznych?

 

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych z dnia 19 czerwca 2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła”, kluczowym zagadnieniem które stanowi przedmiot weryfikacji jest „substrat majątkowo – ekonomiczny” spółki zagranicznej:

O tym, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą w danym państwie, a więc czy powinien korzystać z preferencji (korzyści) przewidzianej w danej UPO, powinno wskazywać istnienie substratu majątkowo-osobowego w danym państwie (tj. w państwie, z którym Polska zawarła UPO, z której to zamierza skorzystać wnioskujący o zwrot podatku).

Brak takiego substratu pozwalającego na prowadzenie konkretnej działalności, może wskazywać na brak prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej podmiotu w danym państwie, a tym samym może wskazywać na istnienie sztucznej struktury, która zgodnie z wytycznymi OECD nie powinna korzystać z korzyści wynikających z UPO (np. obniżona stawka podatku).

Przykładowo, uzasadnione są wątpliwości co do prowadzenia rzeczywistej działalności inwestycyjnej przez spółkę, która nie posiada kadry należycie umocowanej do podejmowania decyzji odpowiadającej skali tej działalności, adekwatnie wynagradzanej i ponoszącej odpowiedzialność za wykonywane zadania, czy też której funkcjonowanie w danym państwie sprowadza się jedynie do faktu rejestracji spółki w danej jurysdykcji i ewentualnej rutynowej obsłudze administracyjnej (tzw. wirtualny adres)”.